POLITIKA VARSTVA OSEBNIH PODATKOV v družbi ORION PLUS d.o.o in studiu Mademoiselle

1. Uvod

Družba ORION PLUS izobraževanje in šport d.o.o., Brankovo 4A, 1315 Velike Lašče (v nadaljevanju: “ ORION PLUS d.o.o./ upravljalec”) v okviru katerega deluje studio Mademoiselle (v nadaljevanju: “studio Mademoiselle/ ponudnik”) opravlja Storitve izvajamo različne tečaje in delavnice ter druge dejavnosti.

Z zbranimi osebnimi podatki v družbi ORION PLUS d.o.o., ki je upravljavec zbirk, ravnamo odgovorno, pazljivo in skladno z Zakonom o varstvu osebnih podatkov (ZVOP-2, Ur. l. RS, št. 163/2022), ki v Republiki Sloveniji ureja varstvo osebnih podatkov ter veljavno evropsko zakonodajo: Uredbo (EU) 2016/697 o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov in o pretoku takih podatkov Evropskega parlamenta in Sveta z dne 27. aprila 2016 o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov in o prostem pretoku takih podatkov ter o razveljavitvi Direktive 95/46/ES in konvencije Sveta Evrope (ETS št. 108, ETS št.181, ETS št. 185, ETS št. 189) Uredbo (EU) 2016/679 ( v nadaljevanju Splošna uredba o varstvu podatkov ali GDPR) ter ostalimi področnimi zakoni in drugimi predpisi, ki se uporabljajo na področjih na katerih družba deluje.

Spoštujemo zasebnost naših zaposlenih, kupcev, obiskovalcev spletnega mesta in uporabnikov storitev, zato bomo storili vse potrebno, da jih zaščitimo pred kakršnimi koli kršitvami in zlorabami, upoštevaje interne akte družbe, ki podrobneje opredeljujejo organizacijske in tehnične ukrepe za ustrezno raven njihove varnosti.

O posameznih segmentih varstva osebnih podatkov si lahko preberete več v nadaljevanju oziroma v smernicah Informacijskega pooblaščenca, ki v Republike Slovenije deluje kot pristojni državni organ za nadzor zakonskega okvira varstva osebnih podatkov.

 

2. Podatki o upravljavcu osebnih podatkov in kontaktni podatki (po 13. členu GDPR)

PODATKI O UPRAVLJAVCU OSEBNIH PODATKOV:
ORION PLUS izobraževanje in šport d.o.o.,
Naslov: Brankovo 4A, 1315 Velike Lašče
Elektronska pošta: info@mademoiselle.si
Telefonska številka: +386 41 568 551

KONTAKTNA OSEBA ZA VARSTVO OSEBNIH PODATKOV

Kontaktna oseba: TINA PERKO
Naslov: ORION PLUS d.o.o., Brankovo 4A, 1315 Velike Lašče, s pripisom »osebni podatki«.
Elektronska pošta: vop@mademoiselle.si
Telefonska številka: +386 41 568 551

Posamezniki, na katere se nanašajo osebni podatki, lahko s kontaktno osebo za varstvo podatkov sami stopijo v stik glede vseh vprašanj, povezanih z obdelavo njihovih osebnih podatkov in uresničevanjem njihovih pravic na podlagi veljavnih predpisov, ki urejajo varstvo osebnih podatkov.

 

3. Kako zbiramo osebne podatke, katere osebne podatke obdelujemo, za kakšne namene in na kakšni podlagi

Družba ORION PLUS d.o.o. v okviru katere deluje studio Mademoiselle zbira in obdeluje vaše osebne podatke na naslednjih pravnih podlagah:
• obdelava je potrebna za izpolnitev zakonskih obveznosti, ki veljajo za upravljavca;
• obdelava je potrebna za sklenitev in izvajanje pogodbe, katere pogodbena stranka je posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki;
• obdelava je potrebna zaradi zakonitih interesov, za katere si prizadeva upravljavec ali tretja oseba;
• posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, je privolil v obdelavo njegovih osebnih podatkov v enega ali več določenih namenov.

Zakonski in pogodbeni nameni

Kadar je obdelava osebnih podatkov potrebna za izpolnjevanje zakonskih in pogodbenih obveznosti upravljavca podatkov, se osebni podatki obdelujejo brez privolitve. Soglasje za obdelavo osebnih podatkov ni potrebno, kadar je obdelava osebnih podatkov potrebna za namene izpolnjevanja obveznosti ali za izpolnitev specifičnih zahtev kupcev/naročnikov(npr. izstavitev računa ime, priimek, naslov ter podatke, potrebne za obračunavanja storitev, izstavitev originalnega računa, davčno številko).

Na podlagi pogodbenega pravnega temelja se osebni podatki v potrebnem obsegu obdelujejo tudi za namen sklenitve pogodb, v fazi pogajanj, pred podpisom pogodbe: pripravo ponudbe in po prejemu ponudbe ali povpraševanja posameznika. Podatki se obdelujejo tudi za izpolnjevanje pogodbenih obveznosti in zagotovitev naročenih storitev, obveščanje o morebitnih spremembah, dodatnih podrobnostih in navodilih za uporabo storitev ali obračunavanje storitev studia Mademoiselle, upoštevaje veljavne ponudbe, pogodbe ali splošne pogoje poslovanja in drugih dokumentov upravljavca podatkov ter vsakokratnih veljavnih zakonov, podzakonskih aktov ter ostalih predpisov, ki urejajo področja družbe ORION PLUS d.o.o. oziroma dejavnosti, ki jih izvaja studio Mademoiselle.

Kadar je obdelava potrebna zaradi zakonitih interesov:
– za namene razreševanja pravnih sporov oziroma pravnih postopkov, za namene identificiranja kaznivih dejanj in preprečevanja ter uveljavljanja povrnitve nastale škode, zaradi zaščite ekonomskega interesa ter ugleda družbe ORION PLUS d.o.o. oziroma dejavnosti, ki jih izvaja studio Mademoiselle.

– zaradi delovanja spletišča upravljavca, zmanjševanja tveganj vdorov na spletno stran upravljavca ter za izboljšavo spletnih strani (zbirajo se lahko: uporabljeni tipi brskalnikov in uporabljene različice, operacijski sistem, ki ga uporablja sistem za dostop, spletno mesto, iz katerega se dostopa do spletne strani, pod-domene in gnezdene spletne strani, datum in čas dostopa do spletne strani, naslov internetnega protokola ipd.). Za optimizacijo storitev se lahko uporabljajo piškotki, o uporabi katerih si lahko preberete na sledeči spletni: https://mademoiselle.si/

Osebne podatke obdelujemo tudi zaradi izpolnitve zakonske obveznosti, na primer na podlagi Zakona o delovnih razmerjih, za namen izvajanja pravic in obveznosti iz delovnega razmerja in na podlagi drugih predpisov, ki terjajo od nas, da v določenih primerih posredujemo osebne podatke posameznikov državnim organom in drugim upravljavcem za izpolnjevanje svojih ali njihovih zakonskih obveznosti ali pristojnosti. Na tej podlagi obdelujemo tiste osebne podatke in za tiste namene, kot nam to nalagajo veljavni predpisi.

Na podlagi vaših osebnih podatkov ne poteka avtomatizirano odločanje ali profiliranje.

Na podlagi osebne privolitve (po 7. členu GDPR)

Podatke lahko obdelujemo tudi na podlagi vaše osebne privolitve, ki ste nam jo dali za točno določene namene, kot so ohranjane stika s strankami, zlasti za namen obveščanje stalnih strank preko elektronske pošte obveščanje o poteku oziroma izvajanju določene dejavnosti, ki je v teku, obveščanje o akcijskih ponudbah, prilagajanje ponudbe, obveščanje o novostih, seminarjih in delavnicah, ki jih organiziramo ter izboljšanju ponudbe in kakovosti storitev, obveščanje o ugodnostih, izvajanje statističnih obdelav in trženjskih raziskav ter neposrednega trženja.

V teh primerih obdelava osebnih podatkov poteka v okviru s posameznikovo izjavo dopuščenega obsega osebnih podatkov, namena in dogovorjenosti kanalov obveščanja, vse do preklica.

Preklic privolitve ne vpliva na zakonitost obdelave, ki se je na podlagi privolitve izvajala do njenega preklica.

 

4. Rok hrambe osebnih podatkov

Obdobje hrambe osebnih podatkov je odvisno od podlage in namena obdelave posamezne kategorije osebnih podatkov.

Osebni podatki se v družbi ORION PLUS d.o.o., hranijo le toliko časa, kolikor je to potrebno za dosego namena, zaradi katerega so se zbirali ali nadalje obdelovali. Po izpolnitvi namena obdelav, če ne obstaja druga pravna podlaga ali če je to potrebno za uveljavljanje, izvajanje ali obrambo pravnih zahtevkov, se osebni podatki izbrišejo, uničijo, blokirajo ali anonimizirajo.

Če se osebni podatki obdelujejo na podlagi privolitve, se lahko ti podatki v potrebnem obsegu obdelujejo, dokler je to potrebno za izpolnjevanje namena oziroma do preklica privolitve. Kadar zakon določa daljši rok oziroma določa, da se podatki hranijo trajno, upravitelj osebne podatke hrani v skladu z določbami zakonov.

 

5. Posredovanje osebnih podatkov

Kadar je potrebno na podlagi predpisov in z namenom izvajanja sklenjenih pogodb, osebne podatke v družbi ORION PLUS d.o.o., posredujemo tretjim osebam.

Podatke posredujemo osebam, ki za upravljavca izvajajo posamezne naloge obdelave, kot so na primer priprava in pošiljanje računov, vzdrževanje in razvoj omrežja in storitev, vključno s programsko opremo, kadar te naloge v potrebnem obsegu vključujejo obdelavo osebnih podatkov. Upravljavec lahko osebne podatke posreduje tudi osebam, ki za upravljavca opravljajo storitve prodaje in trženja in morebitnim drugim pogodbenim obdelovalcem, s katerimi kot upravljavec sklepamo pogodbe za zagotavljanje storitev, potrebnih za izvajanje pogodb.

V imenu in za račun družbe ORION PLUS d.o.o (in studio Mademoiselle) lahko osebne podatke obdelujejo tudi obdelovalci, kot so podjetja, ki nam nudijo tehnično podporo pri obdelavi osebnih podatkov, kot na primer vzdrževalci naših baz podatkov, računovodski servis in ostali obdelovalci, ki jih angažiramo za zagotavljanje storitev, potrebnih za izvajanje pogodb.

V kolikor obdelavo vaših osebnih podatkov zaupamo v obdelavo takšnim zunanjim obdelovalcem, imamo z njimi sklenjeno ustrezno pisno Pogodbo o obdelavi osebnih podatkov oziroma vsebinsko enak dogovor ali drug zavezujoč dokument.

 

6. Prenos osebnih podatkov v tretjo državo ali mednarodno organizacijo

Pri ORION PLUS d.o.o (in studio Mademoiselle) osebnih podatkov posameznikov ne razkrivamo in ne prenašamo v organizacije oziroma podjetja, ki bi imele sedež zunaj Evropske unije in jih tako ne prenašamo v tretje držav (države, ki niso članice Evropske unije ali Evropskega gospodarskega prostora) ali mednarodne organizacije. V primeru, če bi bili osebni podatki preneseni v tretje države, bo ORION PLUS d.o.o poskrbel za zagotovitev in uresničevanje ustreznih ukrepov za zagotavljanje varnosti osebnih podatkov skladno z veljavnimi predpisi in uporabili mehanizme kot so zavezujoča poslovna pravila, standardne pogodbene klavzule idr.

 

7. Pravice posameznikov

S pisno zahtevo, poslano na naslov ORION PLUS izobraževanje in šport d.o.o., Brankovo 4A, 1315 Velike Lašče s pripisom »osebni podatki« ali na e- naslov vop@mademoiselle.si lahko posamezniki zahtevate oziroma uveljavljate naslednje pravice:

  • dostop do svojih osebnih podatkov, ki so bili zbrani v povezavi z vami. Posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki ima pravico od upravljavca dobiti potrditev, ali se v zvezi z njim obdelujejo osebni podatki, in uresničiti pravico do dostopa.
  • popravek netočnih podatkov, zbranih v povezavi z vami. Posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, ima pravico doseči, da upravljavec popravi netočne osebne podatke v zvezi z njim. Posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, ima ob upoštevanju namenom obdelave, pravico do dopolnitve nepopolnih osebnih podatkov
  • omejitev obdelave osebnih podatkov. Posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, ima pravico do omejitve obdelave (npr. kadar posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, oporeka točnosti podatkov, in sicer za obdobje, ki upravljavcu omogoča preveriti točnost osebnih podatkov).
  • izbris vseh podatkov (»pravica do pozabe«) (če so izpolnjeni pogoji iz 17. člena Uredbe GDPR). Posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, ima pravico doseči, da upravljavec brez nepotrebnega odlašanja izbriše osebne podatke v zvezi z njim (npr. kadar osebni podatki niso več potrebni v namene, za katere so bili zbrani).
  • obdelavi ugovarjate. Posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, ima opravico do ugovora obdelavi osebnih podatkov, kadar upravljavec obdeluje podatke zaradi zakonitih interesov, za katere si prizadeva, ali kadar se podatki obdelujejo za namene neposrednega trženja. V takem primeru lahko posameznik vloži pisni ugovor pri upravljavcu. Na vaš ugovor bomo odgovorili brez nepotrebnega odlašanja oziroma najkasneje v enem mesecu od prejema vaše Zahteve.
  • preklic privolitve, kadar obdelava temelji na privolitvi. Privolitev lahko posameznik kadar koli trajno ali začasno, delno ali v celoti prekliče, ne da bi to vplivalo na zakonitost obdelave podatkov, ki se je na podlagi privolitve izvajala do njenega preklica.
  • prenosljivost osebnih podatkov. Posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, ima pravico, da prejme osebne podatke v zvezi z njim, ki jih je posredoval upravljavcu, v strukturirani, splošno berljivi obliki, in pravico, da te podatke posreduje drugemu upravljavcu, ne da bi ga upravljavec, ki so mu bili osebni podatki zagotovljeni, pri tem oviral, kadar obdelava temelji na privolitvi posameznika ali na podlagi pogodbe in se obdelava izvaja z avtomatiziranimi sredstvi.

Upravljavec posreduje zahtevane podatke upravičenemu posamezniku brezplačno. Kadar so zahteve posameznika očitno neutemeljene ali pretirane, zlasti ker se ponavljajo, lahko upravljavec zaračuna obravnavo take zahteve v skladu s svojim cenikom ali zavrne ukrepanje v zvezi z zahtevo.

 

8. Pritožbe v zvezi z obdelavo osebnih podatkov

Posameznik lahko vloži zahtevo za uveljavitev pravice posameznika ali za pridobitev dodatnih informacij na način, ki omogoča njegovo identifikacijo, in sicer s pisno zahtevo, poslano na naslov ORION PLUS izobraževanje in šport d.o.o., Brankovo 4A, 1315 Velike Lašče s pripisom »osebni podatki« ali ali z elektronsko zahtevo, oddano preko elektronske pošte na naslov na e- naslov vop@mademoiselle.si. Kadar posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, zahtevo predloži z elektronskimi sredstvi, se informacije, kadar je mogoče zagotovijo z elektronskimi sredstvi, razen če posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, ne zahteva drugače.

Upravljavec ORION PLUS d.o.o. posameznikom zagotavlja uresničevanje navedenih pravic brez nepotrebnega odlašanja zahtevi ugodil najkasneje v 30 dneh od prejema zahteve ali posameznika obvestil o razlogih za zavrnitev zahteve. Ta rok se lahko po potrebi podaljša za največ en dodaten meseca ob upoštevanju kompleksnosti zahteve, pri čemer bo upravljavec o vsakem takem podaljšanju roka obvestil posameznika v enem mesecu po prejemu zahteve skupaj z razlogi za zamudo.

Pravica do vložitve pritožbe pri nadzornem organu. Pritožba se lahko poda Informacijskemu pooblaščencu (naslov: Dunajska 22, 1000 Ljubljana, e-naslov: gp.ip@ip-rs.si telefon: 01 230 97 30, spletna stran: www.ip-rs.si), če menite, da se vaši osebni podatki obdelujejo v nasprotju z veljavnimi predpisi, ki urejajo varstvo osebnih podatkov.

 

9. Mladoletne osebe
Mladoletne osebe, lahko posredujejo svoje podatke preko spletne strani le z izrecnim dovoljenjem staršev ali skrbnikov.

 

10. Končne določbe

Vsebine, ki so objavljene na spletnih straneh https://mademoiselle.si so zaščiteno avtorsko delo družba ORION PLUS d.o.o. in/ali njegovih pogodbenih partnerjev skladno z določbami Zakona o avtorski in sorodnih pravicah (ZASP Ur.l.RS, št. 16/07,68/08 in 110/03).

Prepovedana je reprodukcija, distribucija, spreminjanje, javno prikazovanje in predvajanje ter ostale oblike izkoriščanja avtorskega dela brez izrecnega pisnega dovoljenja družbe ORION PLUS d.o.o

Z dovoljenjem družbe ORION PLUS d.o.o. lahko dokumente, fotografije ali videoposnetke, ki so objavljeni na spletnih straneh https://mademoiselle.si, uporabite le v nekomercialne namene, pri čemer morajo ohraniti vsa navedena opozorila o avtorskih ali drugih pravicah . Ob tem mora biti vidno označena https://mademoiselle.si, kot vir podatkov.

Družba ORION PLUS d.o.o. se bo z vzdrževanjem in oblikovanjem spletne strani https://mademoiselle.si zavzemala za točnost, pravilnost in ažurnost objavljenih vsebin. Ob tem družba družbe ORION PLUS d.o.o. ne prevzema nobene odgovornosti za škodo povzročeno z uporabo podatkov spletnih strani oziroma njenih vsebin.

 

11. Veljavnost in spremembe politike varstva osebnih podatkov

Upravljavec družba ORION PLUS d.o.o. lahko svojo Politiko varstva osebnih podatkov spreminja ali dopolnjuje.

Spremembe Politike varstva osebnih podatkov se objavijo na spletni strani https://mademoiselle.si/ in se v spremenjeni vsebini uporabljajo od dneva objave dalje.

Ta Politika varstva osebnih podatkov družba ORION PLUS d.o.o. velja in se uporablja od 13. 4. 2023 dalje.

 

Ljubljana, dne 13. 4. 2023

 

ORION PLUS d.o.o.
Direktor

Tina Perko

Studio Mademoiselle