ORION PLUS izobraževanje in šport d.o.o.
Brankovo 4A
1315 Velike Lašče

Studio:
Mademoiselle studio
Savska cesta 10
1000 Ljubljana

SPLOŠNI POGOJI ČLANSTVA V studiu Mademoiselle

I. SPLOŠNO

1. člen (Izdajatelj)

Izdajatelj Splošnih pogojev članstva je ORION PLUS izobraževanje in šport d.o.o., Brankovo 4A, 1315 Velike Lašče (matična številka: 8146560000 davčna številka/ ID za DDV SI90506456) v okviru katerega deluje studio Mademoiselle, Savska cesta 10, 1000 Ljubljana.

S Splošnimi pogoji članstva v studiu Mademoiselle (v nadaljevanju: splošni pogoji članstva) so opredeljene medsebojne pravice in obveznosti izdajatelja in imetnikov članstva POTRDIL/ ID številk, glede koriščenja članskih ugodnosti v studia Mademoiselle kot so objavljeni na spletni strani www.mademoiselle.si oziroma aktualnih pogodbenih partnerjev.

Spremembe splošnih pogojev članstva so objavljene na običajen način, prek spletne strani www.mademoiselle.si.

S podpisom PRISTOPNE IZJAVE novi član potrjuje, da se je seznanil z obstojem in vsebino teh splošnih pogojev ter da z njimi v celoti soglaša. S podpisom PRISTOPNE IZJAVE član soglaša z uporabo njegovih podatkov na način in v namene, opisane v nadaljevanju. Obstoječi član vsakokrat veljavne splošne pogoje sprejme s plačilom članarine.

 

2. člen (Razlaga pojmov in kratic)

 • IZDAJATELJ – ORION PLUS je izdajatelj Splošnih pogojev članstva v studiu Mademoiselle v katerih opredeljuje članske ugodnosti.
 • ČLAN – fizična ali pravna oseba, ki je član studia Mademoiselle in je ob nakupu storitve plačal članarino. S plačilom članarine član dobi ugodnosti, ki jih lahko koristi v studiu Mademoiselle/ pri pogodbenih partnerjih
 • PRISTOPNA IZJAVA – Za včlanitev je treba izpolniti podatke na PRISTOPNI IZJAVI in jo podpisati. Med obvezne podatke spadajo ime, priimek, naslov, kontaktni podatki.
 • ČLANSKO POTRDILO/ ID številka– vsak član prejme potrdilo/identifikacijsko številko, ki velja kot dokazilo za uveljavljanje ugodnosti. Veljavnost ČLANSKEGA POTRDILA/ ID številke je eno (1) leto, vendar se ob vsakokratni uveljavitvi ugodnosti preverja veljavnost članstva na podlagi plačane članarine.
 • ČLANSKI DOKUMENTI – Dokumenti, ki jih član pridobi ob včlanitvi:
  • POTRDILO/ ID številka, poročilo članarine
  • račun o plačani članarini.
  mail: info@mademoiselle.si
  POROCILO ČLANARINE
  IDENTIFIKATOR: 1000
  ŠTEVILKA: 2000-000
  ZAČETEK: 10. 10. 2022, 00:00:00
  ZAKLJUČEK: 09. 10. 2023, 23:59:59
  NAČRTOVAN ZAKLJUČEK: 09. 10. 2023, 23:59:59
  STRANKA: ime in priimek
  RAČUN: 2000-R-00
  DATUM RAČUNA: 10. 10. 2022, 12:50:0
 • OSEBNI PODATKI – ime in priimek, naslov stalnega oziroma začasnega bivališča, telefon, elektronski naslov..

 

3. člen (Včlanitev)

Fizična oseba si zagotovi članske ugodnosti z včlanitvijo v studio Mademoiselle. Fizična oseba se včlani tako, da izpolni in podpiše pristopnico za članstvo in plača članarino:
• na sedežu studia Mademoiselle: Savska cesta 10, 1000 Ljubljana.
• z oddajo pisne prošnje za včlanitev po e-pošti, na naslov: info@mademoiselle.si

Pravica do koriščenja članskih ugodnosti se pridobi po podpisu PRISTOPNE IZJAV, nakupu storitve in plačilu članarine in skladno s temi splošnimi pogoji.

ORION PLUS d.o.o. obravnava le v celoti izpolnjene PRISTOPNE IZJAVE za sprejem v članstvo. Na osnovi podpisane PRISTOPNE IZJAVE in plačila članarine ORION PLUS izda članu članske dokumente. Član prejme ČLANSKO POTRDILO/ ID številko v recepciji Studia Mademoiselle. Ob vsakokratnem uveljavljanju ugodnosti studia Mademoiselle se preverja veljavnost članskega potrdila/ ID številke ki se izdaja za obdobje enega (1) leta od plačila članarine.

 

II. VARSTVO OSEBNIH PODATKOV

4. člen (Varstvo osebnih podatkov)

Na PRISTOPNI IZJAVI , ki jo izpolni član, so obvezni in neobvezni podatki. Član je dolžan za včlanitev izpolniti vse obvezne podatke, neobvezne pa le, če tako želi. Med obvezne osebne podatke na PRISTOPNI IZJAVI spadajo: npr. ime in priimek, naslov stalnega oziroma začasnega bivališča, datum rojstva in elektronski naslov. Upravljalec ORION PLUS d.o.o., hrani vaše osebne podatke toliko časa, kolikor je to potrebno za namen pošiljanja vsebin, na katere ste se prijavili oz. naročili.

V primeru, da ne želite več prejemati vsebin s strani studiu Mademoiselle in se od njih odjavite ali v primeru, da umaknete svoje soglasje za obdelavo osebnih podatkov za ta namen, bomo vaše podatke v sistemu blokirali in vaših podatkov več ne bomo uporabljali za ta namen.

Upravljanje, hramba, roki hrambe in uporaba osebnih podatkov se izvaja skladno veljavno področno zakonodajo s področja varstva osebnih podatkov, ki zavezujejo upravljalec ORION PLUS d.o.o., ter so podrobneje opredeljeni s Politiko varstva osebnih podatkov v družbi ORION PLUS d.o.o in studiu Mademoiselle.

 

III. DRUGE PRAVICE IN OBVEZNOSTI

5. člen (Izdaja ČLANSKEGA POTRDILA/ ID številke zloraba in sprememba članskih dokumentov)

Izdaja članskega potrdila/ ID številke je za člana brezplačna. Morebitne spremembe podatkov na članskih dokumentih se zaračuna skladno z veljavnim cenikom članskih storitev, ki je objavljen na spletnih straneh www.mademoiselle.si , v fizični obliki pa je na voljo studiu Mademoiselle na Savski cesti 10, 1000 Ljubljana.

Če član ORION PLUS d.o.o sporoči reklamacijo, da ni prejel članskega potrdila/ dokumentov po pošti, bo le-te prejel brezplačno; v kolikor je bila reklamacija poslana v roku 30 dni od dneva plačila članarine. Po pretečenem roku se šteje, da je član dokumente izgubil.

Če so članski dokumenti članu na kakršenkoli način odtujeni ali zlorabljeni, ORION PLUS d.o.o ne prevzema odgovornosti za nepooblaščeno ali nedovoljeno koriščenje ugodnosti.

 

6. člen (Sprememba osebnih podatkov)

Imetnik je dolžan najkasneje v 30 dneh po nastanku spremembe ORION PLUS d.o.o na naslov iz 1. člena teh splošnih pogojev pisno sporočiti vsako spremembo osebnih podatkov ČLANSKEGA POTRDILA/ ID številke, ki so pomembni pri uveljavljanju ugodnosti, in sicer ime in priimek oziroma naziv, naslov, telefonsko številko, številko mobilnega telefona, elektronski naslov; sicer je ORION PLUS d.o.o upravičen suspendirati/preklicati veljavnost ČLANSKEGA POTRDILA/ ID številk ter od člana uveljavljati povračilo s tem povezanih stroškov.

 

7. člen (Obveščanje)

Studio Mademoiselle bo imetnike članstva o svojih novostih, ugodnostih ter anketah obveščal preko kontaktov, ki jih bodo posredovali imetniki članstva.

Član se lahko kadarkoli pisno ali s klikom prijavi ali odjavi od e-novic na gumb Odjava/prijava v e-novicah.

Član lahko kadarkoli lahko zahteva, da upravljavec osebnih podatkov ORION PLUS d.o.o trajno ali začasno preneha uporabljati osebne podatke člana za namene neposrednega trženja.

 

8. člen (Prekinitev članstva)

Rok za odpoved pogodbe od podpisa je 14 dni, brez navedenega razloga.

Po poteku 14 dni od podpisa pogodbe, prekinitev članstva ni mogoča. Članstvo preneha z iztekom veljavnosti enega (1) leta od plačila.

 

9. člen (Kršitev pravil članstva)

V primeru neupoštevanje pravil ali zloraba članstva Studio Mademoiselle ORION PLUS d.o.o. ne prevzema nikakršne odgovornosti.

ORION PLUS d.o.o. si pridržuje pravico do uvedbe potrebnih ukrepov za primer nepravilne rabe ali zlorabe članstva studia Mademoiselle. Vsako neupoštevanje splošnih pogojev in poneverba informacij, posredovanih studiu Mademoiselle, ima za posledico izbris imetnika in prekinitev veljavnosti članstva.

ORION PLUS d.o.o. ni dolžan preverjati identiteto imetnika članstva studia Mademoiselle ter ne odgovarja za škodo, ki bi lahko nastala iz naslova napačno posredovanih podatkov.

 

10. člen (ČLANSKO POTRDILO/ ID številka)

ČLANSKA POTRDILA/ ID številke izdane na podlagi teh splošnih pravil, nakupu storitve in plačilu članarine, podeljujejo članu v določenem obdobju pravico do koriščenja članskih ugodnosti z njihovo uporabo/izkazovanjem.

 

IV. KONČNE DOLOČBE

11. člen (Veljavnost splošnih pogojev)

ORION PLUS d.o.o., v okviru katerega deluje studio Mademoiselle, si v skladu s svojo poslovno politiko in veljavno zakonodajo pridržuje pravico, brez predhodnega obvestila kadarkoli spremeniti ali dopolniti te splošne pogoje.

O bistvenih spremembah in dopolnitvah splošnih pogojev bodo člani obveščeni pisno, vse spremembe in dopolnitve bodo objavljene na spletni strani www.mademoiselle.si v fizični obliki pa bodo na voljo tudi v studiu Mademoiselle na Savski cesti 10, 1000 Ljubljana.

 

12. člen (Reševanje sporov)

Morebitne spore si bo izdajatelj splošnih pogojev prizadeval rešiti po mirni poti. Če mirna rešitev spora ne bo mogoča, bo v primeru sporov iz ali zaradi uporabe splošnih pogojev pristojno sodišče v Ljubljani.

ORION PLUS d.o.o. spoštuje veljavno zakonodajo o varstvu potrošnikov. ORION PLUS d.o.o. se po vseh močeh trudi izpolnjevati svojo dolžnost zagotavljanja učinkovitega sistema obravnavanja pritožb.

V primeru težav z ORION PLUS d.o.o. lahko član pokliče na telefonsko številko +386 41 568 551 ali piše na elektronski naslov info@mademoiselle.si.

Postopek obravnave pritožbe je zaupen.

13. člen (Veljavnost)

Veljavnost splošnih pogojev od 13. 4. 2023.

Spremembe se objavijo na spletni strani https://mademoiselle.si/ in se v spremenjeni vsebini uporabljajo od dneva objave dalje.

Ljubljana, dne 13. 4. 2023

ORION PLUS d.o.o.
Direktor
Tina Perko

Studio Mademoiselle